Potrebujete pomôc? Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 +421 (0) 905 683 154
Bejelentkezés Regisztráció

Kiindulópontok


Az ESZVP jogi kiindulópontjai
ÚvodElső Szlovák Virtuális Patika működtetője a ComorraPharm kft. A szakmai és etikai szabályok tiszteletben tartásáért a köv. patikák felelnek:Vág patika, Komárom

Jazerná 15

945 01 Komárno


Tel: 00421-035-7702 910

Fax: 00421-035-7702 911
Email:
Azonosító kód: P74199160301
A gyógyszertár felelős vezetője:

Mgr. Kánai Krisztina
Kelemantia gyógyszertár, Izsa

Ul. Podzáhradná č. 256

946 39 Iža


Tel: 00421-35-7783 398

Email:
Azonosító kód: P74199160302
A gyógyszertár felelős vezetője:

Mgr. Renáta Pivodová
iLekáreň® - Első Szlovák Virtuális Patika (ESZVP)

www.ilekaren.sk


Tel: 00421-(0)905 683 154Email:


A gyógyszertár felelős vezetője:

Mgr. Renáta Pivodová


Az IT szolgáltatások közvetítője az iLekáreň kft..A közforgalmú gyógyszertárakban expedált áruért a partner patikák hálózata vállal kezességet. Minden egyes partner patika a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szólo törvények ertelmében működik. Ezen törvények az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, az azokkal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatnak, közfinanszírozásának, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök finanszírozhatóságának elérését célzó intézkedések és a lakosság biztonságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátásának, valamint a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazásának, a gyógyszerellátó tevékenység gyakorlásának alapvető szabályait határozzák meg:
 • Zákon č. 98/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku.
   
 • 140/1998 Z.z. - Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.
   
 • Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Érvényesség 2009 december 1-től.
   
 • Zákon č. 216/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore.
   
 • Zákon č. 220/1996 Z. z. o Národnej rady Slovenskej republiky o reklame v znení neskorších predpisov.
   
 • 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 • 577/2004 Z.z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
   
 • 578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovatežoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe.
   
 • Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. 322/01 zo dňa 11.12.2003 vo spore medzi nemeckou asociáciou Deutscher Apothekerverband eV. a holandskou lekárňou DocMorris NV.
   
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/31/EC z 8. júna 2000 o elektronickom obchode.
   
 • Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
   
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 97/7/EC o zásielkach na diažku.
   
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24.októbra 1995 o ochrane dát a osobných údajov.
   
 • Základné princípy a zbierka odporúčaných postupov Združenia európskych lekárnikov pre domovské strany ktorých obsahom je poskytovanie služieb v oblasti lekárenskej starostlivosti (PGEU guidelines for pharmacy sevices on line).
   
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane zákona č. 90/2005 Z.z.
   
 • Záznam a záver o výkone dohžadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL podža §64 ods. 2 a §66 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotnýckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, vyhláškou MZ SR č. 274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu vežkodistribučnú prax a v súlade s §8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneuži na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok zo dňa 31.01.2005 vo veci: "Overenie predaja vožnopredajných liekov prostredníctvom internetu a dodržanie správnej lekárenskej praxe."§ 1
Hatályterület


A Comorra Pharm Kft.Komárom – ESZVP és vásárlóira kizárólag az alább feltüntetett általános üzleti feltételek érvényesek. Megrendelés céljából az általános üzleti feltételek elmenthetők ill. nyomtathatók.
§ 2
Általános pontok


Minden ESZVP-val összefüggő eseményre az utánvételi feltételek alapján történő szállítási és fizetési feltételek érvényesek, szóbeli egyeztetés lehetősége kizárt. A vásárló a virtuális patika kínálatában szereplő termék bármelyikét megrendelheti. Kiskorúak és jogi önrendelkezéssel nem rendelkezők számára a vásárlás nem lehetséges.
§ 3
Szerződéskötés


A vásárló vételi ajánlata egy kitöltött megrendelési űrlap kézbesítésével történik. A vevő interneten keresztül az ESZVP által kínált valamennyi terméket megrendelheti. A szerződés a regisztrációs űrlap elküldésével köttetik. Vásárlás esetén az internetes üzletben nem szükséges a regisztráció - így nem regisztrált tagként vásárolhat, azonban ha nem szeretné minden vásárláskor az egész regisztrációs adatlapot kitölteni (név, cím, telefon … ), regisztráltassa magát. A megrendelés tényleges regisztrálása a Kötelezően megrendelem mező rákattintásával történik. Az Ön megrendeléséről érkezik majd egy igazolás email formájában. Amennyiben a megrendelésben hiányosságot, hibát észleltünk, telefonon vagy emailen keresztül informáljunk Önt.2009. december 1-től Szlovákiában a nem vényköteles gyógyszerek internetes rendelése engedélyezett. A törvény értelmében a megrendelőnek és a termékek végfelhasználójának (amennyiben különböznek) adatait a köv. terjedelemben kötelezően fel kell tüntetni: keresztnév, vezetéknév, email cím, telefonszám, születési év.További információkért kattintson a Vásárlás mezőre.
§ 4
Kézbesítési feltételek


A rendelt termékek minimális összértéke 4,- EUR ÁFÁ-val. Ha a rendelt termékek összértéke ÁFÁ-val kevesebb, mint 15,- EUR, a terméket a gyógyszertáraink egyikében kell átvenni és készpénzzel kifizetni! Az elektronikus fizetés lehetősége csak azon megrendelésekre vonatkozik, melyek összértéke meghaladja az 15,- EUR-t ÁFÁ-val. A raktáron levő árut az ESZVP rögtön szállítja. Abban az esetben, ha a termék nem szállítható, a megrendelőt haladéktalanul értesítjük. Az így előállt utószállítás természetesen ingyenes. A termékeket jelenleg Szlovák Posta küldi el a megrendelőnek, ill. igénylés esetén némely városban házhozszállítást is tudunk biztosítani. A kézbesítés részletes leírása az üzleti feltételekben és a Kézbesítési költségekben található.
§ 5
Fizetési módok


Az árak és végösszegek EUR-óban, 19 % - os ÁFA mellett értendők. A termékek ára a megrendelés idejében érvényesek. Az egyes fizetési módok: betét a Comora Pharm Kft.számlájára, Internet Banking – Tatrabank, Postabank, VÚB, EC/MC vagy VISA kártyával, előleg/előfaktúra ill. kézpénzbeli fizetés a Vág patikában Komáromban vagy a Kelemantia gyógyszertárban Izsán. A fizetési módok, feltételek és árlisták részletes leírása az üzleti feltételekben találhatók.
§ 6
Tulajdonjogi kikötés


A megrendelt termék a teljes összeg kifizetéséig az ESZVP tulajdonában marad.

 

§ 7
Garancia


A vásárlónak jogában áll az előállt hibákat érvényesíteni. Az igényjogosult reklamációt a termék szállításától számított 14 napon belül, írásban, telefonon vagy Emailen keresztül szükséges közölni. Az ESZVP csak az termékkel kapcsolatos károkért kezeskedik. A jótállási idő után a reklamáció joga elvész.

 

Ezzel kapcsolatos törvények:

Az eladó felel a kézbesített termékekkel kapcsolatosan felmerülő hibákért a Polgárjogi Törvénykönyv § 613 – 627. számú rendelete szerint, a felhasználó védelméről, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról a Polgárjogi Törvénykönyv § 422 – 428. számú rendelete és a 2000.évi § 9 – 13 törvény 108/2000. számú cikkelye szerint.
Reklamáció esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz:


Email:


 

§ 8
Visszavonásra való igény


Csak az ESZVP keresztül vásárolt és fizetett termékek reklamációja lehetséges. Szemmel látható mechanikai sérülés, ill. hiányos termék esetén joga van az árut nem átvenni. Reklamáció esetén a vásárló köteles a reklamált terméket eredeti csomagolásban a használati utasítással, instalációs anyaggal, faktúrával és a jótállással együtt. A vevő köteles a reklamált árut eredeti állapotában visszaküldeni az eredeti csomagolásban és borítóban az átvételtől számított 14 napon belül. A visszavonás történhet telefonon, faxon vagy emailen keresztül. Az ESZVP értesíti a vásárlót a reklamáció eljárásáról legkésőbb a reklamációt követő 2 munkanapon belül.

A visszavonás a követkető címen igényelhető:ComorraPharm kft.

Lekáreň pri Váhu, Komárno

Jazerná 15

945 01 Komárno

Tel: 00421-35-7702 910

Fax: 00421-35-7702 911


Email:A gyógyszertár felelős vezetője:

Mag. Kánai Krisztina

A reklamáció esetén a megszokott reklamációs eljárás van érvényben: a vásárló a reklamált terméket eredeti csomagolásban a helyszínen adja át. A vevő megszünthetheti/felbonthatja a megrendelést az időn kívüli kézbesítés miatt, ha elégedtlen termék hatékonyságával, ill. sérült termék esetén. Ilyen esetben az ESZVP garantálja a kifizetett összeg megtérítését, a vásárló pedig köteles az üzemeltetőt telefonon, faxon, vagy emailen értesíteni. Az üzemeltető, miután ellenőrizte a visszaigénylés feltételeit, elküldi az összeget a vásárló bankszámla számára, ill. kézbesíti a vásárló által javasolt úton. A termékek javítása a jótállási időn belül ingyenes. A csomagolt termékek visszaküldésének költségei az ESZVP számlájára íródik. Az üzemeltető, miután ellenőrizte a visszaigénylés feltételeit, elküldi az összeget a vásárló bankszámla számára, ill. kézbesíti a vásárló által javasolt úton.§ 9
Adatvédelem


Az Önök adatainak biztonsága fontos szerepet játszik számunkra. Ezért garantáljuk az Önök adatainak biztonságát és védelmét és az ehhez tartozó szabályrendeletek betartását:


SZK Nemzeti Tanács 428/2002 a személyes adatok védelméről szóló törvényével összhangban.
Az ESZVP tagjaként a vásárlást minden aggály nélkül lebonyolíthatja.


Személyes adatait a következő módon védjük:


 1. Az ESZVP a klienseinek 2004.06.07-től a biztonságos vásárlás és adatátvitel egy új módját kínálja a https protokoll segítségével. Az ESZVP szervere és felhasználói számítógépe között az adatátvitel rejtjeles, https és SSL 128 bites protokollokkal történik. Az ESZVP üzemeltető azonossága Thawte certifikációs elismervénnyel igazolt. Az ESZVP egy olyan szolgáltatással rendelkezik, amely a certifikátuma segítségével igazolni tudja, hogy az a kulcs, amelyet elküldött, az valóban az e, amelyet Ön elvárt. A kereső keretén belül néhány certifikációs elismervény van feltelepítve. (Thawte, Verisign, …). A többi certifikációs elismervényt érvénytelennek tekintjük. Ezért minden felhasználónak el kell döntenie, hogy melyik certifikációs elismervényben bízik, melyikben nem. Biztosan állíthatom, hogy a mi elismervényünkben megbízhat.
   
 2. Személyes adatai csak az ESZVP alkalmazottjai számára hozzáférhetők.
   
 3. Ön is megvédheti személyes adatait a visszaéléstől. Támogasson minket az Ön adatainak megvédésében. A jelszavát ne adja ki és ne tegye hozzáférhetővé illetéktelenek részére.

 § 10
Kezesség kizárása


A Comorra Pharm Kft.– ESZVP honlapja több linket tartalmaz, amely az Internet különböző oldalaira mutat. Az ESZVP nem felel a linkelt oldalak külsejéért és tartalmáért.


Ez az állítás valamennyi linkre és oldalra, amelyre a linkek mutatnak, érvényes.
§ 11
Jogi értelmezés


A jogi súrlódások és a különböző szemléleteknél a szlovák jogszabályok vannak érvényben. Minden igény és követelmény, amely a jogi székhely üzleti kapcsolataira vonatkozik, a Comorra Pharm Kft.székhelyén kerül megbeszélésre.Az általános kiindulópontok 19. 03. 2005 - től érvényesek.
Aktualizációk2009. 11. 29

2009. december 1-től Szlovákiában a nem vényköteles gyógyszerek internetes rendelése engedélyezett. A törvény értelmében a megrendelést csak felnőttkorú személyek adhatják le s a megrendelt termékekek végfelhasználója szintén csak felnőttkorú személy lehet. A megrendelő és a termékek végfelhasználójának (amennyiben különböznek) adatait a köv. terjedelemben kötelezően fel kell tüntetni: keresztnév, vezetéknév, email cím, telefonszám, születési év.


Répás Norbert2009. 01. 03

Az IT szolgáltatások közvetítője 2008 november 1-től az iLekáreň kft. lett. Az euro szlovákiai bevezetésével kapcsolatos árkonverziók 2009 január 3-án léptek érvenybe.Répás Norbert2005. 05. 01

Az ESzVP harmonizációja az PGEU tanácsaival.


PGEU guidelines for pharmacy sevices on line - Les indications du GPUE concernant les services pharmaceutiques en ligneMgr. Tamara Podmanická2005. 04. 05

Az ESzVP harmonizációja az EuroLabel védjegy tanácsaival. Az új EÚ-hoz csatlakozó országokban müködö internetes üzletek közül elsöként az ESzVP kérvényezte az EuroLabel védjegy odaítélését.


Az elbírálás Bécsben az ECG-272 szám alatt folyamatban van. (Lásd a "ONLINE SHOPS IN BEGUTACHTUNG" nevü oszlopot)Répás Norbert