Potrebujete pomôcť? Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 +421 (0) 905 683 154
Prihlásenie Registrácia

Reklamácie


Reklamácie.
 
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na chybný tovar. Reklamáciu je nutné písomne, telefonicky alebo emailom oznámiť do 7 dní od dodania tovaru lekárni. Lekáreň ručí len za škody týkajúce sa tovaru. Zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote reklamácia neuplatní.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
Predávajúci zodpovedá za závady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Pre prípadné reklamácie kontaktujte našu zákaznícku službu: Email: inet.lpv@nextra.sk
 
Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je určené pri dodanom tovare inak, napr. doba exspirácie a pod.
Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č.
102/2014 Z.z. na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.
 
Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb. Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom.
Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar 
neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou 
alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru
alebo vrátenie peňazí.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)   predávajúci vadný tovar vymení.
 
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)   vrátením kúpnej ceny za tovar.
 
 
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom. Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamované lieky, doplnky výživy a tovar osobnej hygieny v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ostatný tovar kupujúci doručí podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry, ak táto slúži ako záručný list alebo, resp. záručného listu.
 
Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods.6 písm. a) zákona č.362/2011 Z.z., liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 
 Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 
 Záručný list obsahuje informácie o miestach, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný a pozáručný servis daného výrobku. Záručný a pozáručný servis uplatňuje kupujúci v sídle spoločnosti ComorraPharm sro. V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa záručný a  pozáručný servis uplatňuje v sídle partnerskej lekárne.
Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.
Oprava v záručnej dobe (napr. tlakomery a pod.) je bezplatná. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez iLekáreň. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať vyplnený reklamačný list spolu s tovarom predávajúcemu na adresu
                                                 ComorraPharm sro.,
                                                 Jazerná 15, 945 01 Komárno, 
                                                 Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.sk,
Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová
V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa posiela na adresu príslušnej partnerskej lekárne.
 
Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Lekáreň vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu jej vybavenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je tovar potrebné zaslať na opravu môže vybavenie trvať aj dlhšie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Lekáreň oznámi kupujúcemu telefonicky (e-mailom) spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od obdržania reklamácie a ihneď po ukončení reklamačného konania doručí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Lekáreň garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.  
Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet do 14 dní, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.