Potrebujete pomôcť? Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 +421 (0) 905 683 154
Prihlásenie Registrácia

Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia.
 
Tieto Obchodné podmienky upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.ilekaren.sk  vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň pri Váhu, Komárno, Jazerná 15, 945 01 Komárno, Tel: +421-(0)35-7702 910, Email: inet.lpv@nextra.skKód PZS: P74199160301, Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová
Prevádzkovateľom iLekárne je ComorraPharm sro. Jazerná 15, 945 01 Komárno, Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.skIČO: 34146521,IČDPH:SK2021016800, č. reg. vl. OS. Nitra: 2514/N
Za odborné a kvalitné služby spojené s prevádzkovaním iLekárne zodpovedá:
iLekáreň® - Prvá slovenská virtuálna lekáreň, www.ilekaren.skTel: +421-(0)905 683 154, Email: inet.lpv@nextra.skZodpovedná vedúca: Mgr. Tamara Podmanická
Dispenzáciu prípravkov objednaných cez iLekaren so spôsobom platby a odberom tovaru v partnerskej lekárni, zabezpečuje, a za služby spojené s dispenzáciou zodpovedá zvolená kamenná partnerská lekáreň.
Sprostredkovateľom všetkých IT služieb je iLekáreň spol. s r.o..
 
Orgánmi dozoru pre internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Ústredňa: +421-(0)2-50701 111
Fax: +421-(0)2-55 56 41 27, Centrálny e-mail: sukl@sukl.skSystém rýchlej výstrahy: tel.: +421-(0)903 251979
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Tel. č.: +421-(0)37-7720 001, +421-(0)37-7720 034, Fax: +421-(0)37-7720 024,
Email: nr@soi.sk
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15
Tel. č.: +421 2 502 39 418, +421 2 502 39 417, Email: info@pdp.gov.sk 
 
Odborným garantom projektu iLekárne® je Družstvo lekární: Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01 Žilina
Ústredňa: +421-(0)41-5623210, Mobil: +421-(0)903-304997, Centrálny e-mail: office@dl.sk
Riaditeľ: Ing. Igor Baláži, predseda predstavenstva, Predseda predstavenstva: Mgr. Igor Minarovič, PhD.
 
Prevádzkovateľ uskutočňuje internetový výdaj v súlade s:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (v znení č. 244/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 393/2015 Z. z., 167/2016 Z. z.)
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Partnerské lekárne sú prevádzkované podľa nasledovných zákonov, vyhlášok, smerníc, odporúčaní a zápisníc cielených inšpekcií ŠÚKL:
Zákon č. 98/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku.
140/1998 Z.z. - Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.
Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Platnosť od 01.12.2009.
Vyhláška MZSR č. 74/2010 z 25. februára 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.
Platnosť od 15.03.2010.
Zákon č. 216/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore.
Zákon č. 220/1996 Z. z. o Národnej rady Slovenskej republiky o reklame v znení neskorších predpisov.
576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
577/2004 Z.z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe.
Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. 322/01 zo dňa 11.12.2003 vo spore medzi nemeckou asociáciou Deutscher Apothekerverband eV. a holandskou lekárňou DocMorris NV.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/31/EC z 8. júna 2000 o elektronickom obchode.
Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 97/7/EC o zásielkach na diaľku.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24.októbra 1995 o ochrane dát a osobných údajov.
Základné princípy a zbierka odporúčaných postupov Združenia európskych lekárnikov pre domovské strany ktorých obsahom je poskytovanie služieb v oblasti lekárenskej starostlivosti (PGEU guidelines for pharmacy sevices online).
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a Vyhláška MZ SR č.21/2012Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL podľa §64 ods. 2 a §66 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 139/1998Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, vyhláškou MZ SR č. 274/1998Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade s §8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok zo dňa 31.01.2005 vo veci: "Overenie predaja voľnopredajných liekov prostredníctvom internetu a dodržanie správnej lekárenskej praxe."
Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL v súlade s §3 ods. 1 písm. e) zákona 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.10.2011 vo veci preverenia dodržiavania ustanovenia §38 ods. 7 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a odborného usmernenia MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.
Odborné usmernenie MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.  
V našich diskusných fórach Vám poskytujeme priestor na konzultáciu. Poradenstvo však nenahrádza návštevu lekára v ambulancii a vyšetrenia! Pripravte sa na rozhovor a povedzte si, čo od neho chcete. Všetko sa dá liečiť viacerými spôsobmi a preto sa na tieto opýtajte. Odborníci v  iLekárni sú pripravení zodpovedať na Vaše otázky. Informácie na našich stránkach nesmú byť chápané ako náhrada odbornej starostlivosti profesionálnych odborníkov - lekárov, lekárnikov, farmaceutov a iných a nesmú sa použiť ako nástroj na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu.
Informácie na stránkach chápte tak, že vzťahy medzi lekárom a pacientom sú podporované a nie nahradzované. Informácia je základom poznania. Informácia má byť pravdivá alebo aspoň čo najbližšia k pravde, pretože ináč nielen skresľuje skutočnosť, ale aj zvádza k zbytočnej precitlivenosti, alebo zase vlažnosti postoja k veci, o ktorej informujeme.  
 
 
2. Objednávanie tovaru.
 
Nakupovať v iLekárni môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami:
Štandardným postupom vybavujeme len objednávky zo Slovenska.
Objednávky zo zahraničia prijímame len v prípade, že adresa doručenia sa nachádza na území Slovenskej republiky.
V prípade uvedenia adresy doručenia mimo územia Slovenskej republiky, objednávka bude stornovaná! Ak objednávateľ vykonal platbu, peniaze mu budú vrátené na účet.
Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke obchodného domu vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom stránky www.ilekaren.sk.
Objednávateľom a odberateľom liekov môže byť len plnoletá osoba. (predpisuje Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Pred nákupom vo virtuálnej lekárni sa musíte prihlásiť.
V prípade že nie ste členom musíte sa zaregistrovať. (video - 7 MB)
Pri registrácii vyplňte všetky označené kolónky, vrátane telefónu pre prípad nutnosti rýchleho nadviazania kontaktu s Vami.
Pre ochranu údajov zákazníka je nutné vyplniť heslo. Heslo musí obsahovať minimálne 6 znakov, z toho minimálne 1 číslicu a jedno veľké písmeno.
Heslo- overenie slúži na potvrdenie Vami zvoleného hesla. Pri ďalšom nákupe ako člen nemusíte vyplňovať meno, adresu, telefón a e-mail v objednávkovom formulári.
Údaje sú automaticky načítané podľa Vašej registrácie po prihlásení ako člen. Pri prihlasovaní zadajte Vaše užívateľské meno a heslo. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu a spoločnosť ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.
Pre zmenu Vašich registračných údajov sa prihláste (kliknite na "Prihlásiť") potom v Menu "Zákazník" kliknite na "Zmena údajov".
Pre vymazanie Vašich registračných údajov, nás kontaktujte emailovej adrese: inet.lpv@nextra.sk
Až po kliknutí na  "Záväzne objednať s povinnosťou platby" v objednávacom formulári tak člena, ako aj nečlena, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme, o čom kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automatické „potvrdenie doručenia“. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná („akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste doručenia tovaru, spôsobe prepravy tovaru, údaje o predávajúcom. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
Akceptáciou objednávky uzavrie kupujúci s iLekárňou platnú kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa iLekáreň zaväzuje objednaný tovar dodať a Vy sa zaväzujete zaň zaplatiť kúpnu cenu.
V prípade, že Vám iLekáreň nepotvrdí jednu alebo viac položiek z Vašej objednávky, prosíme Vás o opätovné objednanie tohto tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 
 
3. Dodacie podmienky a lehoty.
 
Minimálna hodnota objednávky pri platbe v hotovosti a vyzdvihnutí tovaru v lekárni je 4,-EUR vrátane DPH. Minimálna hodnota objednávky pri on-line platbe a dobierke je 15,- EUR vrátane DPH. Tovar, ktorý je na sklade iLekárne, je vyexpedovaný ihneď. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať ihneď, zákazník bude o tom bezodkladne informovaný a tovar mu bude dodaný neskôr. Takto vzniknutá dodatočná dodávka je prirodzene bezplatná. Vybavujeme len objednávky zo Slovenska. Tovar je dodaný po zaplatení objednávky!
V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá má všetky náležitosti daňového dokladu a zároveň slúži ako dodací list, reklamačný formulár prípadne záručný list, ak je súčasťou objednaného tovaru. Ak po rozbalení Vašej zásielky zistíte, že sa doklad v zásielke nenachádza, dajte nám vedieť, pošleme Vám jeho kópiu.
Tovar, hmotnosť ktorého presahuje 10 kg, bude automaticky zaslaný službou Kuriér Slovenská pošta a.s., ak si zákazník pri objednávke nezvolí inú kuriérsku službu.
Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň.
Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach iLekárne nepredstavuje aktuálny stav zásob. Pokiaľ máme objednaný tovar na sklade, expedujeme ho v ten istý deň, resp. na druhý deň, v prípade víkendu prvý pracovný deň po víkende. Ak je potrebné tovar zabezpečiť od subdodávateľa, objednávku vybavujeme do 2-3 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky. Rovnako Vás informujeme v prípade, keď produkt už nie je na Slovensku dostupný, ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie). O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu. Pokiaľ dostanete email s textom: "Oznámenie o vyexpedovaní objednávky", zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni.
Ak je tovar medzičasom vyradený z ponuky dodávateľa a iLekáreň ho nevie zabezpečiť, zákazník bude bezodkladne informovaný a má možnosť stornovať objednávku. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške na ním určený účet najneskôr do 14 dní.
V prípade ohrozenej exspirácie produktu (min.30 dní pred jej vypršaním) je zákazník o tejto skutočnosti telefonicky upovedomený a tovar je zaslaný len s jeho súhlasom.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.
Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
Tovar je posielaný podľa Vášho výberu spôsobu doručenia. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň.
Partnerské lekárne
Slovenská pošta as. - Balíky s udanou cenou (do 3 dní)
Slovenská pošta as. - Zásielky EMS (do 24 hod.)
UPS Slovensko - Sadzba EXPRES (do 24 hod.)
Kuriérska služba lekárne „pri Váhu“ (doručenie len v Komárne, termín dodania podľa dohovoru so zákazníkom)
ReMax Courier Service (do 24 hod.)
 
Pri objednávke voľnopredajného lieku na dodržanie teplotného režimu Vám odporúčame vybrať spôsob odberu - UPS Slovensko - Sadzba EXPRES alebo Vyzdvihnutie v Lekárni pri Váhu, príp. v lekárni Kelemantia v Iži alebo v niektorej z partnerských lekární. V prípade, že si vyberiete iný spôsob odberu, zodpovednosť za zachovanie teplotného režimu uvedeného v príbalovom letáku lieku preberá objednávajúci klient.
iLekáreň garantuje cenu objednávky počas trvania lehoty dodania, pričom zmena ceny je možná len smerom nadol pri prípadnom poklese predajnej ceny. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu ceny dodávateľom, o čom je zákazník včas upovedomený a môže objednávku stornovať.
iLekáreň má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.
V prípade ak si tovar kupujúci neprevezme pri prvom doručení, tovar mu bude opakovane doručený (po elektronickom alebo tel. vyrozumení) na jeho náklady.
 
Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 
4. Platobné podmienky.
 
Všetky ceny a celkové sumy sú v EURÁCH s platným 10% a 20% DPH. Ceny platia v momente objednávky.
Za tovar objednaný v iLekárni môžete zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
·         vklad na účet ComoraPharm sro., Poštová banka as. SK906500 0000 43002003 6342  POBN    SK BA
·         internet banking Poštovej banky
·          internet banking Tatra Banky (TatraPay)
·          internet banking Slovenskej sporitelne (SporoPay)
·         EC/MC alebo VISA karta
·         záloha/predfaktúra
·         dobierka- platba v hotovosti pri doručení objednávky
·         hotovostná platba pre prípady osobného vyzdvihnutia tovaru v sieti partnerských lekární.
 
Podrobný rozpis jednotlivých spôsobov si môžete prečítať v Platobných možnostiach.
 
5. Reklamácie.
 
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na chybný tovar. Reklamáciu je nutné písomne, telefonicky alebo emailom oznámiť do 7 dní od dodania tovaru lekárni. Lekáreň ručí len za škody týkajúce sa tovaru. Zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote reklamácia neuplatní.
Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
Predávajúci zodpovedá za závady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Pre prípadné reklamácie kontaktujte našu zákaznícku službu: Email: inet.lpv@nextra.sk
Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je určené pri dodanom tovare inak, napr. doba exspirácie a pod.
Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č.
102/2014 Z.z. na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.
Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb. Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci.
a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)   predávajúci vadný tovar vymení.
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)   vrátením kúpnej ceny za tovar.
 
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom. Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
V takomto prípade má zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamované lieky, doplnky výživy a tovar osobnej hygieny v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ostatný tovar kupujúci doručí podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry, ak táto slúži ako záručný list alebo, resp. záručného listu.
Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods.6 písm. a) zákona č.362/2011 Z.z., liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 Záručný list obsahuje informácie o miestach, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný a pozáručný servis daného výrobku. Záručný a pozáručný servis uplatňuje kupujúci v sídle spoločnosti ComorraPharm sro. V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa záručný a  pozáručný servis uplatňuje v sídle partnerskej lekárne.
Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.
Oprava v záručnej dobe (napr. tlakomery a pod.) je bezplatná. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez iLekáreň. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať vyplnený reklamačný list spolu s tovarom predávajúcemu na adresu
                                                 ComorraPharm sro.,
                                                 Jazerná 15, 945 01 Komárno, 
                                                 Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.sk,
Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová
V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa posiela na adresu príslušnej partnerskej lekárne.
 
Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Lekáreň vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu jej vybavenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je tovar potrebné zaslať na opravu môže vybavenie trvať aj dlhšie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Lekáreň oznámi kupujúcemu telefonicky (e-mailom) spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od obdržania reklamácie a ihneď po ukončení reklamačného konania doručí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Lekáreň garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.  
Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet do 14 dní, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.
 
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky.
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo formou formulára.
Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie  kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej  informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre  používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste,
 
Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Lekáreň, ktorá liek, resp. zdravotnícku pomôcku vydala je povinná prevziať tovar a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú kupujúci uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou kupujúceho, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Dátum a podpis.
 
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente.
 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§7 a  nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust.§3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust.§457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust.§7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, s identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou kupujúceho, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Dátum a podpis.  
V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý!
Tovar doručte na našu adresu, primeraná starostlivosť o tovar musí byť spotrebiteľom zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.
Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky ) prijímame na adrese:
ComorraPharm sro.,
Lekáreň pri Váhu, 945 01 Komárno,
Tel: +421-(0)35-7702 910, Fax: +421-(0)35-7702 911, Email: inet.lpv@nextra.sk,
Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína  Kánaiová
V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou odstúpenie od zmluvy (storno objednávky) prijíma príslušná partnerská lekáreň.
 
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
 
 
8. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
·         tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,  bol vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní.
·         v prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy  kupujúcemu.
 
9. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
 
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ComorraPharm s.r.o. je:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421-(0)37-7720 001, +421-(0)37-7720 034
fax č.: +421-(0)37-7720 024
e-mail: nr@soi.sk
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky   (http://www.mhsr.sk ).
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 
10. Ochrana osobných údajov.
 
Podľa  Zákona č. 102/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  oznamujeme, že účelom spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení zákona č. 402/2009 Z. z. a Vyhlášky MZSR č. 74/2010, §2 ods.1 bodov b) až f), §2 odseku 4, §4 odsekov 1 až 6 je zabezpečenie nasledovných činností zásielkového výdaja:
·         objednanie zásielky formou objednávky,
·         registrácia objednávky,
·         balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
·         vybavenie reklamácie,
·         zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
·         zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch
Podľa §6 ods. 5 písm. Zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov  oznamujeme, že osobné údaje sú zhromaždené aj na historické, vedecké alebo štatistické účely, ktoré sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania vymedzeným v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo ustanoveným podľa odseku 2 prvej vety. Zhromaždené osobné údaje sa ďalej budú spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historické, vedecké alebo štatistické účely podľa podmienok stanovených Zákonom §6 ods. 2 písm. a) b) Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Po skončení pôvodného účelu spracúvania (s prihliadnutím aj na záručnú lehotu) osobných údajov prevádzkovateľ elektronicky, telefonicky, listom alebo osobne vyzve dotknutú osobu podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  na aktualizáciu svojich osobných údajov a udelenie súhlasu na ich ďalšie uchovávanie. Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Podľa §6 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  prostriedkom a spôsobom získavania osobných údajov sú:
·         elektronická registrácia a objednávka odovzdaná cez webové sídlo zásielkového výdaja www.iLekaren.sk,
·         objednávka odovzdaná cez faxové číslo sídla zásielkového výdaja +421-(0)35/7702911,
·         objednávka odovzdaná cez telefónne čísla sídla zásielkového výdaja: +421-(0)35/7702910, 
+421-(0)905/683154,
·         objednávka odovzdaná cez mailovú adresa sídla zásielkového výdaja: inet.lpv@nextra.sk,
·      objednávka odovzdaná osobne vo výdajni Lekárne pri Váhu v Komárne na adrese: Jazerná 15, 94501 Komárno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Údaje, ktoré zadávate pre bezpečné prihlasovanie: 
·        Užívateľské meno
·         Heslo
·         Opakované potvrdenie hesla
 
Údaje, ktoré zadávate pri registrácii ako fyzická osoba:
·         Meno
·         Priezvisko
·         Ulica
·         Mesto
·         PSČ
·         Telefón
·         Fax (nepovinný údaj)
·         Email
Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť navyše nasledujúce údaje o firme:
·         Meno firmy
·         IČO
·         DIČ 
 
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.ilekaren.sk v časti "Zmena údajov".
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Zaväzujeme sa, že s osobnými údajmi kupujúceho budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s všetkými ustanoveniami Zákona č. 102/2013 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujeme , že osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Váš nákup môžete uskutočniť bez obáv.
Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust.§15 ods.1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona na ochranu osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám zabezpečujúcich prepravu tovaru a platobný styk:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
Slovak Parcel Service, s.r.o., Letisko M. R . Štefánika, 820 01 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel.: Sro, Vložka č. 3215/B.
Údaje o Vašich nákupoch
Údaje o Vašich nákupoch sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne. Ukladáme ich do databázy a nie sú poskytované tretím stranám.
Zrušenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z databázy 
Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, stačí keď nám zavoláte na akýkoľvek telefónny kontakt alebo napíšete email. O vymazaní a zrušení Vašej registrácie budete informovaný.
Vaše osobné údaje prenášané internetom sú tiež chránené
Internet je už takmer všade, môže však byť, žiaľ, aj nebezpečný. Prvá slovenská virtuálna lekáreň preto začala od 01.10.2005 používať emailový bezpečnostný certifikát tzv. digitálny podpis. Tento bezpečnostný prvok preukazuje totožnosť jeho držiteľa v tomto prípade totožnosť iLekárne. Obsahuje údaje pre koho a kedy bol vyhotovený, dokedy je platný, ktorá certifikačná autorita ho vydala a na aký účel. 
Digitálny podpis iLekárne:
·         zaručuje, že autorom správy je naozaj iLekáreň a nie niekto iný kto sa za iLekáreň vydáva,
·         zabezpečuje integritu správy počas jej prechodu cez internet,
·         ak niekto predsa len pozmení odoslaný email, príjemca bude o tom automaticky upovedomený,
·         mail, ktorý Vám potvrdzuje Vašu objednávku,  je signovaný digitálnym podpisom,
·         súbory (DOC alebo RTF), ktoré Vám posielame elektronicky (zálohové faktúry, faktúry, atď.) sú signované digitálnym podpisom.
Ak si chcete overiť digitálny podpis prijatej podpísanej správy (v aplikácii Outlook2003) kliknite >> sem <<
Ak chcete získať ďalšie informácie o certifikátoch a o odosielaní kryptografických e-mailových správ v programe Outlook kliknite >> sem <<
iLekáreň od 07.06.2004 ponúka svojim klientom nový spôsob bezpečného nakupovania a bezpečného prenosu údajov pomocou protokolu https. Na prenos údajov medzi serverom iLekáreň a užívateľským počítačom je využívaný šifrovaný prenos údajov protokolom https a protokolom SSL 128 bit. Identita prevádzkovateľa iLekárne bola overená certifikačnou autoritou Thawte. iLekáreň disponuje službou, ktorá dokáže pomocou svojho certifikátu potvrdiť, že kľúč ktorý Vám poslal je naozaj ten, ktorý ste očakávali. V rámci prehliadača je štandardne nainštalovaných niekoľko renomovaných certifikačných autorít. (Thawte, Verisign, ...). Ostatné certifikačné autority sú považované za neplatné.
Váš súhlas
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust.§ 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Tento súhlas udeľujete Predávajúcemu na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho a súhlas môžete  písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania Predávajúcemu. Pravidlá zachádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a)spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)využívaniu osobných údajov uvedených v §10 ods.3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v §10 ods.3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Vaše práva reguluje Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov .
 
 
 
11. Vylúčenie záruky.
 
Webstránka iLekárne obsahuje linky odkazujúce na niektoré ďalšie stránky na internete. iLekáreň nezodpovedá za vzhľad a obsah odkazovaných liniek a dištancuje sa od ich obsahu.
 
Toto vyhlásenie platí pre všetky zobrazené linky a obsahy stránok, na ktoré linky ukazujú.