Potrebujete pomôcť? Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 +421 (0) 905 683 154
Prihlásenie Registrácia

Všeobecné podmienky


Úvod
 
Prevádzkovateľom iLekárne je ComorraPharm sro. Za odborné a kvalitné služby spojené s prevádzkovaním iLekárne zodpovedá kolektív nasledovných lekární:
 
Lekáreň pri Váhu, Komárno
Jazerná 15
945 01 Komárno

Tel: +421-(0)35-7702 910
Fax: +421-(0)35-7702 911

Email: inet.lpv@nextra.sk
Kód PZS: P74199160301

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Kristína Kánaiová
 
Lekáreň Kelemantia, Iža
Ul. Podzáhradná č. 256
946 39 Iža
Tel: +421-(0)35-7783 398
Email: iza.lpv@nextra.sk
Kód PZS: P74199160302

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Tamara Podmanická
iLekáreň® - Prvá slovenská virtuálna lekáreň
www.ilekaren.sk

Tel: +421-(0)905 683 154
Email: inet.lpv@nextra.sk

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Tamara Podmanická
Dispenzáciu prípravkov objednaných cez iLekaren so spôsobom platby a odberom tovaru v partnerskej lekárni, zabezpečuje, a za služby spojené s dispenzáciou zodpovedá zvolená kamenná partnerská lekáreň.
 
Sprostredkovateľom všetkých IT služieb je iLekáreň spol. s r.o..
 
Preambula
 
Partnerské lekárne sú prevádzkované podľa nasledovných zákonov, vyhlášok, smerníc, odporúčaní a zápisníc cielených inšpekcií ŠÚKL:
 
· Zákon č. 98/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku.
· 140/1998 Z.z. - Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.
· Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Platnosť od 01.12.2009.
· Vyhláška MZSR č. 74/2010 z 25. februára 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.
Platnosť od 15.03.2010.
· Zákon č. 216/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore.
· Zákon č. 220/1996 Z. z. o Národnej rady Slovenskej republiky o reklame v znení neskorších predpisov.
· 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
· 577/2004 Z.z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
· 578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe.
· Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. 322/01 zo dňa 11.12.2003 vo spore medzi nemeckou asociáciou Deutscher Apothekerverband eV. a holandskou lekárňou DocMorris NV.
· Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/31/EC z 8. júna 2000 o elektronickom obchode.
· Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
· Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 97/7/EC o zásielkach na diaľku.
· Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24.októbra 1995 o ochrane dát a osobných údajov.
· Základné princípy a zbierka odporúčaných postupov Združenia európskych lekárnikov pre domovské strany ktorých obsahom je poskytovanie služieb v oblasti lekárenskej starostlivosti (PGEU guidelines for pharmacy sevices on line).
· Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a Vyhláška MZ SR č.21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
· Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL podľa §64 ods. 2 a §66 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotnýckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, vyhláškou MZ SR č. 274/1998 Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade s §8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok zo dňa 31.01.2005 vo veci: "Overenie predaja voľnopredajných liekov prostredníctvom internetu a dodržanie správnej lekárenskej praxe."
· Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL v súlade s §3 ods. 1 písm. e) zákona 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov zo dňa 07.10.2011 vo veci preverenia dodržiavania ustanovenia §38 ods. 7 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a odborného usmernenia MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.
· Odborné usmernenie MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.
Informácia je základom poznania. Informácia má byť pravdivá alebo aspoň čo najbližšia k pravde, pretože ináč nielen skresľuje skutočnosť, ale aj zvádza k zbytočnej precitlivenosti, alebo zase vlažnosti postoja k veci, o ktorej informujeme. V našich diskusných fórach Vám poskytujeme priestor na konzultáciu. Poradenstvo však nenahrádza návštevu lekára v ambulancii a vyšetrenia! Pripravte sa na rozhovor a povedzte si, čo od neho chcete. Všetko sa dá liečiť viacerými spôsobmi a preto sa na ne opýtajte. Odborníci v iLekárni sú pripravení zodpovedať na Vaše otázky. Informácie na našich stránkach nesmú byť chápané ako náhrada odbornej starostlivosti profesionálnych odborníkov - lekárov, lekárnikov, farmaceutov a iných a nesmú sa použiť ako nástroj na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu.
Informácia na stránkach chápt tak, že vzťahy medzi lekárom a pacientom sú podporované a nie nahradzované.

Verejne prístupné zdroje informácií na internete
§ 1
Oblasť platnosti
 
Pre obchodný vzťah medzi iLekárňou a kupujúcim platia výlučne nasledovné všeobecné podmienky. V zmysle objednávania je možné všeobecné podmienky uložiť alebo vytlačiť.
 
§ 2
Všeobecné podmienky
 
Pre všetky obchodné udalosti s iLekárňou platia dodacie, platobné podmienky výlučne v dobierkových podmienkach, ústna vedľajšia dohoda neexistuje. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke obchodného domu. Tovar nemusí byť dodaný v prípade nedostupnosti. Maloletým deťom, nesvojprávnym a čiastočne nesvojprávnym osobám tovar nepredávame.
 
§ 3
Uzavretie zmluvy
 
Všetky naše ponuky sú nezáväzné.
Zákazník si môže objednať tovary ponúkané v iLekárni cez internet. Pre nákup v internetovom obchode je nutné sa zaregistrovať

Zmluva je právoplatne uzavretá zaslaním registračného formulára a doručením kompletne vyplneného objednávkového formulára. Až po kliknutí na “Záväzne objednať“ bude Vaša objednávka skutočne zaregistrovaná. Pre potvrdenie registrácie Vašej objednávky dostanete spätný mail.
Pre získanie ďalších informácií o nakupovaní a objednávaní si prečítajte obchodné podmienky.
 
§ 4
Dodacie podmienky
Minimálna hodnota objednávky pri platbe v hotovosti a vyzdvihnutí tovaru v lekárni je 4,-EUR vrátane DPH. Minimálna hodnota objednávky pri on-line platbe je 15,- EUR vrátane DPH. Tovar, ktorý je na sklade iLekárne, je vyexpedovaný ihneď. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať ihneď, zákazník bude o tom bezodkladne informovaný a tovar mu bude dodaný neskôr. Takto vzniknutá dodatočná dodávka je prirodzene bezplatná. Vybavujeme len objednávky zo Slovenska. Objednávky zo zahraničia (vrátane Českej republiky) neprijímame. Podrobný rozpis spôsobov doručenia a ich cenovú ponuku nájdete v obchodných podmienkach.
§ 5
Platobné podmienky
Všetky ceny a celkové sumy sú v EURÁCH s platným 10% a 20% DPH. Ceny platia v momente objednávky.
Jednotlivé spôsoby zaplatenia:
vklad na účet ComoraPharm sro.,
internet banking Tatra Banky, Poštovej banky, Slovenskej Sporiteľne, EC/MC alebo VISA karta,
dobierka,
záloha/predfaktúra,
hotovostná platba pre prípady osobného vyzdvihnutia tovaru v sieti partnerských lekární.
Podrobný rozpis jednotlivých spôsobov si môžete prečítať v Platobných možnostiach.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.
 
§ 6
Výhrada vlastníckeho práva
Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
§ 7
Záruka
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na chybný tovar. Reklamáciu je nutné písomne, telefonicky alebo emailom oznámiť do 7 dní od dodania tovaru iLekárni, resp. partnerskej lekárni, ktorá objednávku vybavovala. iLekáreň ručí len za škody týkajúce sa tovaru. Zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote reklamácia neuplatní.
Príslušné zákony:
Predávajúci zodpovedá za závady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Pre prípadné reklamácie kontaktujte našu zákaznícku službu:Email: inet.lpv@nextra.sk
 
§ 8
Nárok na reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez iLekáreň. Klienti iLekárne majú nárok na reklamáciu tovarov, ak sú na ňom viditeľné mechanické poškodenia zjavne spôsobené prepravou (doporučujeme spísať protokol o poškodení s kuriérom alebo na pobočke Slovenskej pošty) alebo ak je tovar neúplný. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamované lieky, doplnky výživy, tovar osobnej hygieny v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ostatný tovar kupujúci doručí podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list alebo záručného listu. Reklamácia sa môže oznámiť telefonicky, faxom alebo emailom príslušnej lekárni. Lekáreň oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie.

Reklamácie prijímame na:
ComorraPharm sro.
Lekáreň pri Váhu, Komárno
Jazerná 15
945 01 Komárno

Tel: +421-(0)35-7702 910
Fax: +421-(0)35-7702 911

Email: inet.lpv@nextra.sk

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Kristína Kánaiová
 
V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa reklamácie prijímajú na adrese príslušnej partnerskej lekárne.
iLekáreň garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. Náklady na odoslanie vymeneného tovaru kupujúcemu znáša iLekáreň. Ak tovar nie je možné vymeniť, prípadne opraviť, iLekáreň vráti kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.
Podrobný rozpis nájdete v reklamačnom poriadku v menu "Podmienky" kliknite na políčko "Reklamácie"
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky- odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo formou formulára.
Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm.a) Zákona o liekoch,
f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste,
 
Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.


Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať tovar a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich objednávateľ pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú objednávateľ uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou kupujúceho, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Dátum a podpis.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§ 7 a nasl.Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust.§3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust.§ 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
· Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, s identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou kupujúceho, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Dátum a podpis.
· v súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý!
· tovar doručte na našu adresu, primeraná starostlivosť o tovar musí byť spotrebiteľom zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť.
Reklamácia sa môže oznámiť telefonicky, faxom alebo emailom. iLekáreň oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie.

Storno objednávky prijímame na:
ComorraPharm sro.
Lekáreň pri Váhu, Komárno
Jazerná 15
945 01 Komárno

Tel: +421-(0)35-7702 910
Fax: +421-(0)35-7702 911

Email: inet.lpv@nextra.sk

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Kristína Kánaiová
 
 
V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa storno prijíma v príslušnej partnerskej lekárni.
Podrobný rozpis nájdete v obchodných podmienkach.
 
Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní.
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre storno objednávky alebo vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.
· predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
· v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
· Pre získanie ďalších informácií o nakupovaní a objednávaní v Menu “Poradenstvo“ kliknite na políčko “Ako nakupovať“.
Podrobný popis reklamačných podmienok si môžete prečítať v Reklamačných podmienkach.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ComorraPharm s.r.o. je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 
tel. č.: +421-(0)37-7720 001, +421-(0)37-7720 034
fax č.: +421-(0)37-7720 024
e-mail: nr@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
§9
Ochrana osobných údajov a informácie podľa Zákona č. 102/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Zaväzujeme sa, že s osobnými údajmi kupujúceho budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s všetkými ustanoveniami Zákona č. 102/2013 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujeme , že osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Váš nákup si môžete uskutočniť bez obáv.
Podľa Zákona č. 102/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov oznamujeme, že účelom spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení zákona č. 402/2009 Z. z. a Vyhlášky MZSR č. 74/2010, §2 ods, 1 bodov b až f, §2 odseku 4, §4 odsekov 1 až 6 je zabezpečenie nasledovných činností zásielkového výdaja:
· objednanie zásielky formou objednávky,
· registrácia objednávky,
· balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
· vybavenie reklamácie,
· zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
· zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch
Podľa §6 ods. 5 písm. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamujeme, že osobné údaje sú zhromaždené aj na historické, vedecké alebo štatistické účely, ktoré sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania vymedzeným v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo ustanoveným podľa odseku 2 prvej vety. Zhromaždené osobné údaje sa ďalej budú spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historické, vedecké alebo štatistické účely podľa podmienok stanovených Zákonom §6 ods. 2 písm. a) b) Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov .
Po skončení pôvodného účelu spracúvania (s prihliadnutím aj na záručnú lehotu) osobných údajov prevádzkovateľ elektronicky, telefonicky, listom alebo osobne vyzve dotknutú osobu podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na aktualizáciu svojich osobných údajov a udelenie súhlasu na ich ďalšie uchovávanie. Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Podľa §6 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prostriedkom a spôsobom získavania osobných údajov sú:
· elektronická registrácia a objednávka odovzdaná cez webové sídlo zásielkového výdaja www.iLekaren.sk,
· objednávka odovzdaná cez faxové číslo sídla zásielkového výdaja +421-(0)35/7702911,
· objednávka odovzdaná cez telefónne čísla sídla zásielkového výdaja: +421-(0)35/7702910, +421-(0)905/683154,
· objednávka odovzdaná cez mailovú adresa sídla zásielkového výdaja
· objednávka odovzdaná osobne vo výdajni Lekárne pri Váhu v Komárne na adrese: Jazerná 15, 945 01 Komárno.

Údaje, ktoré zadávate pre bezpečné prihlasovanie:
· Užívateľské meno
· Heslo
· Opakované potvrdenie hesla
Údaje, ktoré zadávate pri registrácii ako fyzická osoba:
· Meno
· Priezvisko
· Ulica
· Mesto
· PSČ
· Telefón
· Fax (nepovinný údaj)
· Email
· WWW (nepovinný údaj)
Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť navyše nasledujúce údaje o firme:
· Meno firmy
· IČO
· DIČ
Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.ilekaren.sk v časti "Zmena údajov".
Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust.§15 ods.1 písm.e)bod 3 a bod 4 Zákona na ochranu osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám zabezpečujúcich prepravu tovaru a platobný styk:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
Slovak Parcedl Service, s.r.o., Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel.:Sro, Vložka č. 3215/B.
Údaje o Vašich nákupoch
Údaje o Vašich nákupoch sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne. Ukladáme ich do databázy a nie sú poskytované tretím stranám.

Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho emailu z rozosielacej databázy
Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, stačí keď nám zavoláte na akýkoľvek telefónny kontakt alebo napíšete email. O vymazaní a zrušení Vašej registrácie budete informovaný.
Vaše osobné údaje prenášané internetom sú tiež chránené
Internet je už takmer všade, môže však byť, žiaľ, aj nebezpečný. Prvá slovenská virtuálna lekáreň preto začalo od 01.10.2005 používať emailový bezpečnostný certifikát tzv. digitálny podpis. Tento bezpečnostný prvok preukazuje totožnosť jeho držiteľa v tomto prípade totožnosť iLekárne. Obsahuje údaje pre koho a kedy bol vyhotovený, dokedy je platný, ktorá certifikačná autorita ho vydala a na aký účel.
Digitálny podpis iLekárne:
· zaručuje, že autorom správy je naozaj iLekáreň a nie niekto iný kto sa za iLekáreň vydáva,
· zabezpečuje integritu správy počas jej prechodu cez internet,
· ak niekto predsa len pozmení odoslaný email, príjemca bude o tom automaticky upovedomený,
· mail, ktorý Vám potvrdzuje Vašu objednávku a je signovaný digitálnym podpisom,
· súbory (DOC alebo RTF), ktoré Vám posielame elektronicky (zálohové faktúry, faktúry, atď.) sú signované digitálnym podpisom.
Ak si chcete overiť digitálny podpis prijatej podpísanej správy (v aplikácii Outlook2003) kliknite >> sem <<
Ak chcete získať ďalšie informácie o certifikátoch a o odosielaní kryptografických e-mailových správ v programe Outlook kliknite >> sem <<
iLekáreň od 07.06.2004 ponúka svojim klientom nový spôsob bezpečného nakupovania a bezpečného prenosu údajov pomocou protokolu https. Na prenos údajov medzi serverom iLekáreň a užívateľským počítačom je využívaný šifrovaný prenos údajov protokolom https a protokolom SSL 128 bit. Identita prevádzkovateľa iLekárne bola overená certifikačnou autoritou Thawte. iLekáreň disponuje službou, ktorá dokáže pomocou svojho certifikátu potvrdiť, že kľúč ktorý Vám poslal je naozaj ten, ktorý ste očakávali. V rámci prehliadača je štandardne nainštalovaných niekoľko renomovaných certifikačných autorít. (Thawte, Verisign, ...). Ostatné certifikačné autority sú považované za neplatné.

Váš súhlas
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Tento súhlas udeľujete Predávajúcemu na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho a súhlas môžete písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania Predávajúcemu. Pravidlá zachádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a)spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b)využívaniu osobných údajov uvedených v §10 ods.3 písm. d)na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v §10 ods.3 písm. d)na účely priameho marketingu.
Vaše práva reguluje Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov .

§ 10
Vylúčenie záruky
 
Webstránka iLekárne obsahuje linky odkazujúce na niektoré ďalšie stránky na internete. iLekáreň nezodpovedá za vzhľad a obsah odkazovaných liniek a dištancuje sa od ich obsahu.
Toto vyhlásenie platí pre všetky zobrazené linky a obsahy stránok, na ktoré linky ukazujú.
 
§ 11
Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov, súdu, dozorného orgánu, dozoru na úseku farmácie
Vaše práva reguluje Zákon č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov v znení Zákona č.90/2005.
V prípade, ak chcete podať sťažnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon o sťažnostiach"), rešpektujte nasledovné skutočnosti:
· Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 4 citovaného zákona o sťažnostiach, t. j. z jeho obsahu musí byť zrejmé kto ho podáva, musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha.
· požiada sťažovateľa o spoluprácu. V žiadosti o spoluprácu úrad upozorní sťažovateľa, že ak v stanovenom termíne neposkytne súčinnosť, úrad nie je povinný sťažnosť vybaviť.
· Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymná sťažnosť. Anonymná sťažnosť sa vybavuje ako bežná sťažnosť, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.
· Úrad prešetrí a vybaví sťažnosť v lehote 60 dní odo dňa prijatia. Predseda úradu môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch primerane predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov. O predĺžení lehoty bude sťažovateľ písomne upozornený.
· Výsledok prešetrenia sťažnosti úrad oznámi sťažovateľovi písomne. Ak bola sťažnosť opodstatnená, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Písomným informovaním sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti sa sťažnosť považuje za vybavenú.
Sídlo dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Odborárske námestie č.3
817 60 Bratislava 15

tel. č.: +421 2 502 39 418, +421 2 502 39 417
e-mail: info@pdp.gov.sk
Pri vzniku sporu sa jeho konanie riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súdny spor bude vedený na Okresnom súde v Komárne.
Sídlo dozorného orgánu:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: +421-(0)37-7720 001, +421-(0)37-7720 034
fax č.: +421-(0)37-7720 024

e-mail: nr@soi.sk
Dozor na úseku farmácie vykonáva Štátny ústav kontroly liečiv ŠÚKL:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26
Ústredňa: +421-(0)2-50701 111
Fax: +421-(0)2-55 56 41 27
Centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
Registrácia liekov: registracia@sukl.sk
Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk
Systém rýchlej výstrahy: tel.: +421-(0)903 251979
Rapid Alert System fax: +421-(0)2-5556 0022


Pôsobnosť ŠÚKL podľa § 64 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov:
(1) Štátny ústav je rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Ako správny orgán
· vykonáva štátny dozor na úseku farmácie, kontrolu pri výrobe a veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok,
· vydáva posudky na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
· vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov,
· zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených nehodách, poruchách a zlyhaniach zdravotníckych pomôcok,
· povoľuje klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok a kontroluje jeho vykonávanie,
· nariaďuje pozastavenie výdaja alebo predaja lieku alebo zdravotníckej pomôcky, alebo stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky a navrhuje pozastavenie činnosti, na ktorú bolo povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané,
· vykonáva kontrolu reklamy vrátanie kontroly poskytovania vzoriek liekov,
· vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych pomôcok a zoznam zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike,
· zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o nežiaducich účinkoch liekov,
· vedie databázu údajov oznámených podľa § 27 a 28 v rozsahu, ktorý ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky, a údaje z databázy predkladá na požiadanie kompetentným orgánom členských štátov Európskej únie a európskej databanke zriadenej Európskou komisiou.
(2) Štátny ústav okrem činností uvedených v odseku 1
· vykonáva inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, a správnej lekárenskej praxe a dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,
· vypracúva Slovenský liekopis a Slovenský farmaceutický kódex (§45),
· ukladá pokuty za zistené nedostatky,
· vedie zoznam registrovaných liekov a evidovaných zdravotníckych pomôcok.
Odborným garantom projektu iLekárne® je Družstvo lekární:
Družstvo lekární, družstvo
Geromettu 1
010 01 Žilina
Ústredňa: +421-(0)41-5623210
Mobil: +421-(0)903-304997
Centrálny e-mail: office@dl.sk
Riaditeľ: Ing. Igor Baláži, predseda predstavenstva
Predseda predstavenstva: Mgr. Igor Minarovič, PhD.
§ 12
Reklama na stránkach iLekárne
Reklamu umiestňujeme do takého kontextu, aby Vám uľahčovala diferenciáciu medzi reklamou a originálnou informáciou. V tomto kontexte sa nachádza aj meno inštitúcie alebo komerčného subjektu, ktorá je za jej obsah zodpovedná. Pokiaľ je reklama zdrojom príjmov, je označená textom "platená reklama".
Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.03.2005

História aktualizácií

 

Aktualizácia zo dňa 06.06.2017

Aktualizácia zo dňa 1.02.2016
 

 

Aktualizácia zo dňa 14.07.2013
Zosúladenie všeobecných podmienok s princípmi a certifikačnými pravidlami  Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup  . Obnova certifikátu. Zmena v znení § 3, 5, 7, 8 podľa požiadaviek SAEC.

 

          Mgr. Renáta Pivodová, Ing. Norbert Répás

          Aktualizácia zo dňa 29.05.2012
          Zosúladenie všeobecných podmienok s princípmi a certifikačnými pravidlami   Certifikovaný obchod               SAEC – Bezpečný nákup  . Obnova certifikátu. Zmena v znení § 8 podľa požiadaviek SAEC.                             Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už                   nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade,             že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o               ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto             čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 15 dní). V               prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená             späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 dní.  
           
          Mgr. Renáta Pivodová, Ing. Norbert Répás  

        
          Aktualizácia zo dňa 30.10.2011
          Zosúladenie všeobecných podmienok so záverom správy z cielenej inšpekcie ŠÚKL zo dňa 7.10.2011.               Číslo záznamu KL/1745/5011 
         

 

          Ing. Norbert Répás  

            Aktualizácia zo dňa 31.05.2011
          Zosúladenie všeobecných podmienok s princípmi a certifikačnými pravidlami  
           Certifikovaný obchod   SAEC – Bezpečný nákup  . Obnova certifikátu. Zmena v znení § 5 podľa                         požiadaviek SAEC.
          Mgr. Renáta Pivodová, Ing. Norbert Répás