Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“) 

1. Úvodné ustanovenia.

 Tieto Obchodné podmienky upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.ilekaren.sk  vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň pri Váhu, Komárno, Jazerná 15, 945 01 Komárno, Tel: +421-(0)35-7702 910, Email: inet.lpv@nextra.skKód PZS: P74199160301, Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová

Prevádzkovateľom iLekárne je ComorraPharm s.r.o. Jazerná 15, 945 01 Komárno, Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.sk , IČO: 34146521, IČDPH:SK2021016800, č. reg. vl. OS. Nitra: 2514/N

Za odborné a kvalitné služby spojené s prevádzkovaním iLekárne zodpovedá:

iLekáreň® - Prvá slovenská virtuálna lekáreň, https://secure.ilekaren.skTel: +421-905 683 154 (počas pracovných dní od 8:30 hod do 16:00 hod), Email: dotaz@ilekaren.sk , Zodpovedná vedúca: Mgr. Tamara Podmanická

Dispenzáciu prípravkov objednaných cez iLekáreň so spôsobom platby a odberom tovaru v partnerskej lekárni, zabezpečuje, a za služby spojené s dispenzáciou zodpovedá zvolená kamenná partnerská lekáreň.

Sprostredkovateľom všetkých IT služieb je iLekáreň spol. s r.o..

 Orgánmi dozoru pre internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Ústredňa: +421-(0)2-50701 111
Fax: +421-(0)2-55 56 41 27, Centrálny e-mail: sukl@sukl.skSystém rýchlej výstrahy: tel.: +421-(0)903 251979

Poskytovanie informácií: informacie@sukl.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15
Tel. č.: +421 2 502 39 418, +421 2 502 39 417, Email: info@pdp.gov.sk 

Odborným garantom projektu iLekárne® je Družstvo lekární: Družstvo lekární, družstvo, Geromettu 1, 010 01 Žilina

Ústredňa: +421-(0)41-5623210, Mobil: +421-(0)903-304997, Centrálny e-mail: office@dl.sk

Riaditeľ: Ing. Bc. Igor Baláži, PharmDr. Igor Minarovič, PhD, predseda predstavenstva

 Prevádzkovateľ uskutočňuje internetový výdaj v súlade s:

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (v znení č. 244/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 153/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 393/2015 Z. z., 167/2016 Z. z.)

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partnerské lekárne sú prevádzkované podľa nasledovných zákonov, vyhlášok, smerníc, odporúčaní a zápisníc cielených inšpekcií ŠÚKL:

Vyhláška MZSR č. 21/2012 z 10. januára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

577/2004 Z.z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. 322/01 zo dňa 11.12.2003 vo spore medzi nemeckou asociáciou Deutscher Apothekerverband eV. a holandskou lekárňou DocMorris NV.

Zákon 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Zákon 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Zákon 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v aktuálne platnom znení

Základné princípy a zbierka odporúčaných postupov Združenia európskych lekárnikov pre domovské strany ktorých obsahom je poskytovanie služieb v oblasti lekárenskej starostlivosti (PGEU guidelines for pharmacy sevices online).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL podľa §64 ods. 2 a §66 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 139/1998Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, vyhláškou MZ SR č. 274/1998Z.z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade s §8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok zo dňa 31.01.2005 vo veci: "Overenie predaja voľnopredajných liekov prostredníctvom internetu a dodržanie správnej lekárenskej praxe."

Záznam a záver o výkone dohľadu a cielenej inšpekcie ŠÚKL v súlade s §3 ods. 1 písm. e) zákona 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.10.2011 vo veci preverenia dodržiavania ustanovenia §38 ods. 7 zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a odborného usmernenia MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.

Odborné usmernenie MZ SR č. OF/1511/2010 z 30.11.2010, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v rámci zásielkového výdaja.  

Základné pojmy:

 • Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 • Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

 • Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 • Partnerskou lekárňou sa rozumie lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť na základe rozhodnutia príslušného samosprávneho kraja

 2. Objednávanie tovaru.

Nakupovať v iLekárni môžu fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami:

Štandardným postupom vybavujeme len objednávky zo Slovenska.

Objednávky zo zahraničia prijímame len v prípade, že adresa doručenia sa nachádza na území Slovenskej republiky.

V prípade uvedenia adresy doručenia mimo územia Slovenskej republiky, bude objednávka stornovaná! Ak objednávateľ vykonal platbu, peniaze mu budú vrátené rovnakým spôsobom, aký použil pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Spotrebiteľ si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke obchodného domu vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom stránky https://secure.ilekaren.sk

Predmetom internetového výdaja sú:

 • Registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis

 • Zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy II, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu

 • Doplnkový sortiment

Objednávateľom a spotrebiteľom liekov môže byť len plnoletá osoba. (predpisuje Zákon č. 402/2009 Z. z. zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Pred nákupom vo virtuálnej lekárni sa musíte prihlásiť.

V prípade, že nie ste členom, musíte sa zaregistrovať.

Pri registrácii vyplňte všetky označené kolónky, e-mail, heslo, titul, meno, priezvisko, fakturačnú alebo dodaciu adresu, vrátane telefónu pre prípad nutnosti rýchleho nadviazania kontaktu s Vami.

Pre ochranu údajov spotrebiteľa je nutné vyplniť heslo. Heslo musí obsahovať minimálne 5 znakov, z toho minimálne 1 číslicu a jedno veľké písmeno.

Údaje sú automaticky načítané podľa Vašej registrácie po prihlásení ako člen. Pri prihlasovaní zadajte Vašu emailovú adresu a heslo.

Pre zmenu Vašich registračných údajov sa prihláste (kliknite na "Prihlásiť"). Po zobrazení zákazníckeho účtu kliknite na „moje osobné údaje“ a aktualizujte ich.

Pre vymazanie Vašich registračných údajov, nás kontaktujte emailovej adrese: dotaz@ilekaren.sk

Až po kliknutí na  "Záväzne objednať s povinnosťou platby" v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme, o čom kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automatické „potvrdenie objednávky“, ktoré je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste doručenia tovaru a spôsobe prepravy tovaru. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Potvrdením "Záväzne objednať s povinnosťou platby uzavrie spotrebiteľ s iLekárňou platnú kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa iLekáreň zaväzuje objednaný tovar dodať a Vy sa zaväzujete zaň zaplatiť kúpnu cenu.

V prípade, že Vám iLekáreň nepotvrdí jednu alebo viac položiek z Vašej objednávky, prosíme Vás o opätovné objednanie tohto tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3. Dodacie podmienky a lehoty.

Tovar, ktorý je na sklade iLekárne, je vyexpedovaný ihneď, resp. obvykle do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať ihneď, iLekáreň dodá objednaný tovar spotrebiteľovi v zmysle platnej legislatívy najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Vybavujeme len objednávky zo Slovenska.

V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá má všetky náležitosti daňového dokladu a zároveň slúži ako dodací list, reklamačný formulár prípadne záručný list, ak je súčasťou objednaného tovaru. Faktúra, reklamačný formulár a odstúpenie od zmluvy Vám pošleme na Vašu emailovú adresu. Ak po rozbalení Vašej zásielky zistíte, že sa doklad v zásielke nenachádza, dajte nám vedieť, pošleme Vám jeho kópiu.

Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň.

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach iLekárne nepredstavuje aktuálny stav zásob. Pokiaľ máme objednaný tovar na sklade, expedujeme ho v ten istý deň, resp. na druhý deň, v prípade víkendu prvý pracovný deň po víkende. Ak je potrebné tovar zabezpečiť od subdodávateľa, objednávku vybavujeme do 2-3 pracovných dní, v zmysle platnej legislatívy najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky. Rovnako Vás informujeme v prípade, keď produkt už nie je na Slovensku dostupný, ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie). O priebehu prípravy Vás informujeme mailom. Pokiaľ dostanete email s textom: "iLekáreň -odoslanie", zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni v závislosti od Vášho výberu spôsobu doručenia.

Ak je tovar medzičasom vyradený z ponuky dodávateľa a iLekáreň ho nevie zabezpečiť, zákazník bude bezodkladne informovaný a má možnosť stornovať objednávku. Spotrebiteľovi budú vrátené peniaze rovnakým spôsobom, aký použil pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak najneskôr do 14 dní.

V prípade ohrozenej exspirácie produktu (min.30 dní pred jej vypršaním) je zákazník o tejto skutočnosti telefonicky alebo mailom upovedomený a tovar je zaslaný len s jeho súhlasom.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

Tovar je posielaný podľa Vášho výberu spôsobu doručenia. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň.

Spôsoby doručenia:

Slovenská pošta, a.s. - Balíky s udanou cenou (do 3 dní) - 5,00 €

Slovak Parcel Service - 5,70 €

Vyzdvihnutie v lekárni - zdarma

Pri objednávke voľnopredajného lieku na dodržanie teplotného režimu Vám odporúčame vybrať spôsob odberu - vyzdvihnutie v lekární. V prípade, že si vyberiete iný spôsob odberu, zodpovednosť za zachovanie teplotného režimu uvedeného v príbalovom letáku lieku preberá spotrebiteľ.

iLekáreň garantuje cenu objednávky počas trvania lehoty dodania, pričom zmena ceny je možná len smerom nadol pri prípadnom poklese predajnej ceny. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu ceny dodávateľom, o čom je zákazník včas upovedomený a môže objednávku stornovať.

iLekáreň má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým spotrebiteľ súhlasí.

V prípade ak si tovar kupujúci neprevezme pri prvom doručení, tovar mu bude opakovane doručený (po elektronickom alebo tel. vyrozumení) na jeho náklady.

 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, spotrebiteľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

4. Platobné podmienky.

 Všetky ceny a celkové sumy sú v EURÁCH s platným 10% a 20% DPH. Ceny platia v momente objednávky.

Za tovar objednaný v iLekárni môžete zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

·         platba prevodom na účet ComorraPharm s.r.o.,

UniCredit Banka: SK70 1111 0000 0010 9041 6011

·         card pay ( VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro)

·         platba v hotovosti pri prevzatí, pri doručení objednávky

5. Reklamácie.

Klienti iLekárne majú právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Reklamáciu liečiv je nutné písomne, telefonicky alebo emailom oznámiť do 7 dní od dodania tovaru lekárni. Lekáreň ručí len za škody týkajúce sa tovaru. Zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote reklamácia neuplatní.

Pri uplatnení reklamácie, prosím, vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám bol poslaný spolu s Vašou objednávkou.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Pre prípadné reklamácie kontaktujte našu zákaznícku službu: Email: dotaz@ilekaren.sk

V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa reklamácie prijímajú aj na adrese príslušnej partnerskej lekárne.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je určené pri dodanom tovare inak, napr. doba exspirácie a pod.

Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 102/2014 Z.z. na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb. Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa (kuriér) Odporúčame spísať protokol o poškodení s kuriérom alebo na pobočke Slovenskej pošty. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť spotrebiteľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa nasledujúcim spôsobom:

a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)   predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa nasledujúcim spôsobom:

a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)   vrátením kúpnej ceny za tovar.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak spotrebiteľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

 2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľom,

 3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

 4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia spotrebiteľom.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamované lieky, doplnky výživy a tovar osobnej hygieny v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ostatný tovar spotrebiteľ doručí podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry, ak táto slúži ako záručný list alebo, resp. záručného listu.

Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods.6 písm. a) zákona č.362/2011 Z.z., liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

 Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 Záručný list obsahuje informácie o miestach, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný a pozáručný servis daného výrobku. Záručný a pozáručný servis uplatňuje kupujúci v sídle spoločnosti ComorraPharm s.r.o. V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa záručný a  pozáručný servis môže uplatniť aj v sídle partnerskej lekárne.

Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.

Oprava v záručnej dobe (napr. tlakomery a pod.) je bezplatná. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný zaslať vyplnený reklamačný list spolu s tovarom predávajúcemu na adresu
                                                 ComorraPharm s.r.o.,

                                                 Jazerná 15, 945 01 Komárno, 

                                                 Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.sk,

Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová

V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou môžete reklamovaný tovar zaslať aj priamo na adresu príslušnej partnerskej lekárne. 

Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Lekáreň vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu jej vybavenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je tovar potrebné zaslať na opravu môže vybavenie trvať aj dlhšie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Lekáreň oznámi spotrebiteľovi telefonicky (e-mailom) spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od obdržania reklamácie a ihneď po ukončení reklamačného konania doručí spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu, resp. poštou reklamačný protokol. Lekáreň garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.  

Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi peniaze späť rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, resp. po vzájomnej dohode predávajúci peniaze prevedie spotrebiteľovi na ním určený bankový účet.

Reklamačný formulár

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky.

Na odstúpenie od zmluvy, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol poslaný na Vašu emailovú adresu pri potvrdení objednávky.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie  kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej  informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre  používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste,

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Lekáreň, ktorá liek, resp. zdravotnícku pomôcku vydala je povinná prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou spotrebiteľa, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu spotrebiteľa. Dátum a podpis.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§7 a  nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust.§3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa spotrebiteľ uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust.§457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust.§7 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odstúpenie oznámte listom alebo emailom s jednoznačným textom, s identifikáciou zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky), identifikáciou spotrebiteľa, presnou špecifikáciou tovaru, uviesť spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Dátum a podpis.  

V súlade s vyššie uvedeným zákonom je tovar osobnej hygieny klasifikovaný ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý!

Tovar doručte na našu adresu, primeraná starostlivosť o tovar musí byť spotrebiteľom zachovaná. Zásielky na dobierku nepreberáme, odporúčame Vám tovar poistiť.

Odstúpenie od zmluvy (storno objednávky ) prijímame na adrese:

ComorraPharm s.r.o.,

Lekáreň pri Váhu, 945 01 Komárno,

Tel: +421-(0)35-7702 910, Email: inet.lpv@nextra.sk,

Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína  Kánaiová

V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou odstúpenie od zmluvy (storno objednávky) prijíma vrátený tovar aj príslušná partnerská lekáreň. 

 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

·         tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,  bol vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci v takomto prípade ponúkne spotrebiteľovi náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

·         v prípade, ak spotrebiteľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak spotrebiteľ uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci túto čiastka vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, resp. mu po vzájomnej dohode prevedie peniaze na ním určený bankový účet.

9. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ComorraPharm s.r.o. je:

Slovenská obchodná inšpekcia 

Bajkalská 21/A, P.O. Box č.29, 827 99 Bratislava 27

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky   (http://www.mhsr.sk ).

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Ochrana osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov podľa Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a Vyhlášky MZSR č. 21/2012, §2 ods.1 bodov b) až f), §2 odseku 4, §4 odsekov 1 až 6 je zabezpečenie nasledovných činností zásielkového výdaja:

·         objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky,

·         registrácia elektronickej objednávky,

·         balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,

·         vybavenie reklamácie,

·         vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok

Podľa čl. 5 písm. b) e) Nariadenia GDPR oznamujeme, že osobné údaje sú zhromaždené aj na historické, vedecké alebo štatistické účely, ktoré sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania vymedzeným v súlade s čl. 6 odsekom 1 písm. c). Zhromaždené osobné údaje sa ďalej budú spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historické, vedecké alebo štatistické účely podľa podmienok stanovených Nariadením GDPR čl. 5 písm. e).

Po skončení pôvodného účelu spracúvania (s prihliadnutím aj na záručnú lehotu) osobných údajov prevádzkovateľ elektronicky, telefonicky, listom alebo osobne vyzve dotknutú osobu na aktualizáciu svojich osobných údajov a udelenie súhlasu na ich ďalšie uchovávanie. Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Prostriedkom a spôsobom získavania osobných údajov sú:

·         elektronická registrácia a objednávka odovzdaná cez webové sídlo zásielkového výdaja https://secure.ilekaren.sk

·          objednávka odovzdaná cez telefónne čísla sídla zásielkového výdaja: +421-(0)35/7702910, 
+421-(0)905/683154,

·         objednávka odovzdaná cez mailovú adresu sídla zásielkového výdaja: inet.lpv@nextra.skobjednavka@ilekaren.sk

·      objednávka odovzdaná osobne v Lekárne pri Váhu v Komárne na adrese: Jazerná 15, 94501 Komárno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Údaje, ktoré zadávate pre bezpečné prihlasovanie: 

·        emailová adresa 

·        heslo

 
Údaje, ktoré zadávate pri registrácii ako fyzická osoba:

·         Meno

·         Priezvisko

·         Adresa

·         Mesto

·         PSČ

·         Telefónne číslo domov alebo mobilný telefón

·         Štát

·         Email

Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť navyše nasledujúce údaje o firme:

·         Meno firmy

·         IČO

·         DIČ 
 

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako spotrebiteľa. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke https://secure.ilekaren.sk, v zákazníckej časti "Moje osobné údaje".

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Zaväzujeme sa, že s osobnými údajmi spotrebiteľa budeme zaobchádzať a nakladať v súlade so všetkými ustanoveniami Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujeme , že osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu na ochranu osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Váš nákup môžete uskutočniť bez obáv.

Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám zabezpečujúcich prepravu tovaru a platobný styk:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.


Údaje o Vašich nákupoch
Údaje o Vašich nákupoch sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne. Ukladáme ich do databázy a nie sú poskytované tretím stranám.

Zrušenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z databázy 
Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, napíšete nám email dotaz@lekaren.sk. O vymazaní a zrušení Vašej registrácie budete informovaný.

Vaše osobné údaje prenášané internetom sú tiež chránené

SSL certifikáty môžeme pokladať za základ bezpečného internetového pripojenia. Zabezpečujú šifrovaný prenos dát medzi vašim počítačom a webstránkou iLekárne, na ktoré sa pripájate cez internet. Pripojenie zabezpečené SSL certifikátom chráni šifrovaním všetky prenášané dáta - napríklad platobné údaje, či vašu online komunikáciu.

SSL spojenie sa nadviaže medzi webstránkou iLekárne a vašim prehliadačom pomocou tzv.“SSL handshake” procesu. Pri tvorbe šifrovaného spojenia sa používajú 3 digitálne (šifrovacie) kľúče, a to nasledovným spôsobom:

 1. Server odošle prehliadaču kópiu svojho asymetrického verejného kľúču.

 2. Prehliadač vytvorí jednorazový symetrický kľúč relácie (symmetric session key) a zašifruje ním asymetrický verejný kľúč servera, ktorý odošle následne späť serveru.

 3. Server dešifruje prijatý kľúč použitím svojho privátneho asymetrického kľúča a získa tak symetrický kľúč relácie.

 4. Server a prehliadač nadviažu spojenie a všetky odoslané a prijaté dáta šifrujú/dešifrujú pomocou vytvoreného symetrického kľúča relácie. Ten sa používa len na jednu reláciu a po jej ukončení sa ďalej nepoužíva.

Platný SSL certifikát iLekárne obsahuje niekoľko informácií. Základom je informácia o vydavateľovi SSL certifikátu, ktorého označujeme vo všeobecnej terminológii za certifikačnú autoritu (CA). iLekáreň používa najdôveryhodnejší SSL certifikát spoločnosti Thawte, ktorý sa v internetových prehliadačoch zobrazuje výrazným zeleným pruhom s názvom organizácie, vďaka rozšírenému overenie EV (Extended Validation). Zabezpečenie projektov EV certifikátom Thawte zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž prevádzkovateľa. Návštevníkovi umožňuje pomocou zeleného názvu spoločnosti jednoduchú autentizáciu servera, ktorý navštívil.

Váš súhlas

Predávajúci týmto oznamuje spotrebiteľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov so spotrebiteľom a spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby spotrebiteľovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu spotrebiteľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Spotrebiteľ má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak spotrebiteľ namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého spotrebiteľa sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak spotrebiteľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa so spotrebiteľom dohodne. 

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti spotrebiteľa, poskytne predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

11. Záverečné ustanovenia.

Spotrebiteľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.