Reklamácie.

Klienti iLekárne majú právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Reklamáciu liečiv je nutné písomne, telefonicky alebo emailom oznámiť do 7 dní od dodania tovaru lekárni. Lekáreň ručí len za škody týkajúce sa tovaru. Zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote reklamácia neuplatní.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Pre prípadné reklamácie kontaktujte našu zákaznícku službu: Email: dotaz@ilekaren.sk

V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa reklamácie prijímajú aj na adrese príslušnej partnerskej lekárne.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je určené pri dodanom tovare inak, napr. doba exspirácie a pod.

Predávajúci zodpovedá za dodaný tovar v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 102/2014 Z.z. na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb. Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa (kuriér) Odporúčame spísať protokol o poškodení s kuriérom alebo na pobočke Slovenskej pošty. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť spotrebiteľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa nasledujúcim spôsobom:

a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)   predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád,  ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia spotrebiteľa nasledujúcim spôsobom:

a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)   vrátením kúpnej ceny za tovar.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: 

  1. ak spotrebiteľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené spotrebiteľom,
  3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia spotrebiteľom.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamované lieky, doplnky výživy a tovar osobnej hygieny v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ostatný tovar spotrebiteľ doručí podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, faktúry, ak táto slúži ako záručný list alebo, resp. záručného listu.

Liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods.6 písm. a) zákona č.362/2011 Z.z., liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

 Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 Záručný list obsahuje informácie o miestach, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný a pozáručný servis daného výrobku. Záručný a pozáručný servis uplatňuje kupujúci v sídle spoločnosti ComorraPharm sro. V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou sa záručný a  pozáručný servis môže uplatniť aj v sídle partnerskej lekárne.

Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.

Oprava v záručnej dobe (napr. tlakomery a pod.) je bezplatná. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný zaslať vyplnený reklamačný list spolu s tovarom predávajúcemu na adresu
                                                 ComorraPharm sro.,

                                                 Jazerná 15, 945 01 Komárno, 

                                                 Tel: +421-(0)35-7702 910,  Email: inet.lpv@nextra.sk,

Zodpovedná vedúca: Mgr. Kristína Kánaiová

V prípade výberu doručenia objednaného tovaru partnerskou lekárňou môžete reklamovaný tovar zaslať aj priamo na adresu príslušnej partnerskej lekárne.

 

Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Lekáreň vybaví reklamáciu ihneď po určení spôsobu jej vybavenia, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je tovar potrebné zaslať na opravu môže vybavenie trvať aj dlhšie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Lekáreň oznámi spotrebiteľovi telefonicky (e-mailom) spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od obdržania reklamácie a ihneď po ukončení reklamačného konania doručí spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu, resp. poštou reklamačný protokol. Lekáreň garantuje vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.  

Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle bez zbytočného odkladu spotrebiteľovi peniaze späť rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, resp. po vzájomnej dohode predávajúci peniaze prevedie spotrebiteľovi na ním určený bankový účet.